به روحانی رای می دهم تا نداشته هامان را ازاو مطالبه کنم

ژیلا طبسی روزنامه نگار نوشت :
به روحانی رای می دهم تا دوباره دروغ درآسمان سرزمینم وزیدن نگیرد . به روحانی رای می دهم تا دوباره سایه ی جنگ برسرزمینم گسترانیده نشود. به روحانی رای می دهم تا فقر و گرسنگی هم وطنانم دستمایه ای نشود برای وعده های دروغین وسیاه نمایی و قول های الکی . به روحانی رای می دهم تا آتشنشانان سرزمینم دوباره قربانی بی تدبیری همان جمعیت چهاردرصدی های افتراه زن انصراف داده نشوند ! به روحانی رای می دهم تا هشت سال دیگر زیرآورار تهدید و تردید زندگی نکنم . به روحانی رای می دهم تا جای جنگ صلح را برای سرزمینم و مردم سرزمینم به ارمغان بیاورد . به روحانی رای می دهم تا عشق جای تنفرراستی جای دروغ آبادی جای ویرانی و سربلندی جای ذلت را بگیرد . به روحانی رای می دهم تا اندک اندک نورجای تاریکی و پنجره جای دیوارو باغچه ها جای سیم های خار دار را بگیرند. به روحانی رای می دهم تا دیگر اسارتی فرا قانونی در کار نباشد تا اطلسی ها و شمعدانی ها ی پشت هر پنجره بشارتی باشند برای آزادی تا باران که می بارد پل ها را که آب می برد کودک کوچک روستایی دیگردست و پایش نلرزد وآب توی دلش تکان نخورد . به روحانی رای می دهم چون نمی خواهیم دوباره خانه نشینی را تجربه کنم چون نمیخواهم مرگ کودک سرطانی همسایه را به چشم به خاطر تحریم ببینم . به روحانی رای می دهم چون نمی خواهم سیاهی و تباهی دوباره به سراغمان بیاید . به روحانی رای می دهم تا دوباره به عقب برنگردیم
به روحانی رای می دهم به خاطر شعر و شعور به خاطرهمه ی دست نوشته های روی زمین مانده به خاطر همه ی کتاب های در انتظار نشر. به خاطرآوازوموسیقی اصیل سرزمینم به خاطراحترام دوباره به استاد آوازسرزمینم برای فرهنگ وهنرسرزمینم . به روحانی رای می دهم به خاطر امید به خاطر بهار و رویشی دوباره به خاطر همه ی رنگ ها و فصل ها به خاطر پاییز به خاطرسپیدی به خاطر برفی که دیگر دلم نمی خواهد درهیچ زمستانی آن را سیاه ببینم . به روحانی رای می دهم چون از جهل دروغ و خرافه بیزارم . به روحانی رای می دهم به خاطرآینده ی همه ی فرزندان پاک و بی گناه سرزمینم. به روحانی رای می دهم تا همه ی نداشته های نوشته ام را در چهار سال باقی مانده از وی مطالبه کنم.
به روحانی رای می دهم به خاطر آبادی آزادی و سربلندی ایران و ایرانیان عزیز
به روحانی رای می دهم چون “خاتمی”عزیز گفت که به او رای می دهد…

http://up2www.com/uploads/7cc9banner.gif

پاسخ ترک