حضور بخش خشکبیجار درسومین نمایشگاه توانمندی های روستاییان و عشایر کشور

بخشدار خشکبیجاراز حضوربخش خشکبیجاردر سومین نمایشگاه توانمندی های روستاییان و عشایرکشور درنمایشگاه بین المللی تهران خبر داد

این نمایشگاه از ۱۵ لغایت ۱۸ اسفند در محل نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می شود

 

 

ارسال پاسخ