ملت این روزها از زورفشار اقتصادی دارند خودشان را هم بالا می آورند/ ژیلا طبسی

امروز عصر شاهد یک درگیری و دعوا در یکی از ایستگاه های مترو بودم ؛ مردی با عجله وارد واگن بانوان شد تا ازقطار جا نماند . زنی معترض خطاب به او گفت : بوی عرقت دارد خفه ام می کند . تو حق نداری وارد واگن بانوان شوی . دعوا بالا گرفت و زن معترض لای در واگن ایستاد و به مرد عرق کرده ی بدبخت می گفت باید پیاده شوی و اجازه نمی داد در بسته شود . حراست مترو وارد عمل شد تا در بسته شود .  خانم عصبانی از کیفش اسپری فلفل در آورد و همه ی مسافران را اسپری باران کرد !!!

پی نوشت دوم : چه کسی گفته ما ملت عصبانی هستیم و تحریم ها بر روی ما اثر منفی ندارد !؟

پی نوشت اول : تمام مسیررا ملت اسپری شده سرفه می کردند و در حال بالا آردن بودند

پی نوشت چهارم : ملت این روزها اززورفشار اقتصادی دارند خودشان رو هم بالا می آورند

پی نوشت یکی مانده به آخر : کی بود کی بود من نبودم !

 

http://up2www.com/uploads/7cc9banner.gif

پاسخ ترک