نامه به کودکی که هرگز زاده نشد / اوریانا فالاچی

 

هر چه انسان تر باشیم زخمها عمیق تر خواهند بود. هر چه بیشتر دوست بداریم بیشتر غصه خواهیم داشت، بیشتر فراق خواهیم کشید و تنهایی هایمان بیشتر خواهد شد.
شادی ها لحظه ای و گذرا هستند ..
شاید خاطرات بعضی از آنها تا ابد در یاد بماند اما رنجها داستانش فرق می کند تا عمق وجود آدم رخنه می کند و ما هر روز با آنها زندگی میکنیم .. انگار که این خاصیت انسان بودن است … !

#اوریانا_فالاچی
نامه به کودکی که هرگز زاده نشد

ارسال پاسخ