نیکوکاری واقعی در روز احسان و نیکوکاری

به همت مؤسسه ی خیریه ی پریا و با اجرای دانیال خلج برگزار گردید

دوشنبه مورخ ١۴ اسفندماه ٩۶ در سرای محله ی ولی آباد برای یکی از کودکان تحت پوشش مؤسسه ی پریا جشن تولدی موزیکال، درخور ذوق و علاقه ی کودکانه ی این کودک ده ساله برگزار گردید که در بین برنامه و بعد از سخنرانی خانم خدابنده لو، مدیر مؤسسه، و برگزاری مسابقه، جوایز و هدایایی به همه ی کودکان حاضر در جشن اهدا گردید.

ارسال پاسخ