کدام جنگ به جنگ پایان می دهد !!!؟

آیا می شود، یک روز صبح از خواب برخیزیم و ببینیم جنگ درهمه جای دنیا تمام شده است و از همه ی بلندگوها ، آتش بس اعلام کرده اند !!!؟

آیا می شود در هیچ کجای دنیا ، کودکی آوراه و بی خانمان دیده نشود!!؟

آیا می شود ، جای شیپور جنگ موسیقی صلح نواخته شود !!؟

راستی ، کدام جنگ سر انجام به جنگ پایان می دهد !!!؟

ارسال پاسخ