گاهی نباید چیزی گفت/ فقط بایدسکوت کرد !

پستچی نیوز

سخن سردبیر- می خواستم راجع به این عکس یادداشتی بنویسم دستم به قلم نرفت

متوجه شدم خود عکس کلی حرف دارد کلی دغدغه و کلی دلواپسی

ما مردمان خوبی هستیم اما فق شعار می دهیم یعنی در شعار دادن رو دست نداریم

گاهی نباید چیزی گفت . فقط باید سکوت کرد 

گاهی سکوت بیشتر از هر جمله ای منظور آدم را می رساند

در مقابل این عکس هم فقط باید سکوت کرد و چیزی نگفت

ارسال پاسخ