یک زن مدیرکل حراست منطقه آزاد قشم شد (عکس)

پستچی نیوز / مینا فیلی با حکم مدیرعامل منطقه آزاد قشم به این عنوان منصوب شده و به نظر میرسد از نادر مدیران حراست زن در کشور باشد.

ارسال پاسخ