📚 یک تکه کتاب

📚 یک تکه کتاب

هر چه انسان تر باشیم زخمها عمیق تر خواهند بود. هر چه بیشتر دوست بداریم بیشتر غصه خواهیم داشت.
بیشتر فراق خواهیم کشید و تنهایی هایمان بیشتر خواهد شد. شادی ها لحظه ای و گذرا هستند
شاید خاطرات بعضی از آنها تا ابد در یاد بماند اما رنجها داستانش فرق میکند تا عمق وجود آدم رخنه میکند و ما هر روز با آنها زندگی میکنیم.
انگار که این خاصیت انسان بودن است!

✍️ # اوریانا فالاچی

http://up2www.com/uploads/7cc9banner.gif

پاسخ ترک