دلگویه اکبر اکسیر

بر اکسیر با اشاره به قیمت کتاب می‌گوید پشت جلد برخی از کتاب‌ها را که دیدم به گریه افتادم، آن‌چه مرا به گریه می‌اندازد، قیمت پشت جلد کتاب است، نه خود کتاب!

محدوده قدکشیدن…

قراردادهای اجتماعی متجلی در قانون اساسی ،در حد گزاره های تشریفاتی باقی مانده و رابطه منطقی بین هوشمندی و خلاقیت شهروندان و امکان اجراو توسعه برنامه های اقتصادی ازبین میرود. بروز توانمندی شهروندانی که ایده یا سرمایه ای برای استارت آپ های توسعه گرا وکارآفرین دارند لزوما  به دور ازحوزه نفوذ الیگارش ها قابلیت اجرا

        آقای علوی اینجا پیاده راه فرهنگی رشت است یا بازارسیداسماعیل تهران!؟

  ژیلا طبسی/ روزنامه نویس نمی دانم حالا که این یادداشت را می نویسم چند نفرازمسئولین مرتبط به امورشهری وشهرداری ازفاجعه ای که میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری با همکاری سازمان فرهنگی اجتماعی وورزشی شهرداری در پیاده راه فرهنگی شهرداری رشت رقم زده اند دیدن کرده اند!! نمی دانم چند نفرازمسئولین بازار “سید

ای وای براسیری کز یاد رفته باشد

ای وای براسیری کزیاد رفته باشد به مناسبت ورودآزادگان سرافرازبه میهن ژیلا طبسی نه هرگزاسارت کشیده ام نه حتی فکرش را می توانم بکنم.هرگز خودم را با دست ها و پاهای بسته تصور نکرده ام. هرگزحتی خواب زنجیرو اسارت را هم ندیده ام. در سرزمینی دیگرکتک نخورده ام گرسنگی نکشیده ام. توهین نشنیده ام. برای