پستچی نیوز برگزار می کند ؛ اولین جشن واژه ی کاغذنویسی با موضوع نامه ای به کرونا

به کرونا نامه بنویسید. شرکت کنندگان نامه ای دست نویس خطاب به کرونا نوشته و تصویر نامه را ارسال کرده ، اصل آن را نزد خود نگه داشته تا در جشن پایانی از آن ها رونمایی شود. به نامه های برگزیده جوایزی اهدا می شود. مهلت ارسال تصویر نامه ها تا پایان اردی بهشت ۹۹