احیای باغ سیب مهرشهردرروز درختکاری باحضوررییس بنیاد مستضعفان کشور و استاندارالبرز وشهردارکرج به روایت تصویر

احیای باغ سیب مهرشهردرروز درختکاری باحضوررییس بنیاد مستضعفان کشور و استاندارالبرز وشهردارکرج

عکاس :حسن سمیعی

ارسال پاسخ